Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Návštevný poriadok

Návštevný poriadok

Návštevný poriadok slúži na dodržiavanie príslušných právnych predpisov, ochrany zdravia a bezpečnosti návštevníkov Aquaparku Vodný raj Vyhne, 966 02 Vyhne 100, prevádzka Vyhne 26 (ďalej spolu len „ Aquapark Vodný raj Vyhne“) .

Každý návštevník je povinný oboznámiť sa pri vstupe do areálu Aquaparku Vodný raj Vyhne s týmto návštevným poriadkom. Uhradením ceny do Aquaparku Vodný raj Vyhne návštevník vyjadruje výslovný súhlas s týmto návštevným poriadkom a zaväzuje sa dodržiavať tento návštevný poriadok a pokyny zamestnancov prevádzkovateľa.
Všetky aktuálne pokyny v Aquaparku Vodný raj Vyhne sú nadradené všeobecným pokynom.

I. Vstup do Aquaparku Vodný raj Vyhne/ bazénov

1.1 Vstup do Aquaparku Vodný raj Vyhne je možný len počas prevádzkovej doby s platnou vstupenkou čipom (náramkové hodinky s elektronickým čipom) a/alebo permanentkou, ktorú si návštevník zakúpi v pokladniach pri vstupe do Aquaparku Vodný raj Vyhne. Informácie o systéme vstupov a platieb Vám poskytnú zamestnanci pokladne.

1.2 Prevádzková doba Aquaparku je podľa schválených otváracích hodín. Posledný vstup do Aquaparku Vodný raj Vyhne je možný najneskôr 90 minút pred ukončením prevádzkovej doby. Príslušná doba platnosti vstupu začína prechodom cez prechodové vstupné zariadenie (turniket) a končí sa prechodom v stanovenom čase cez prechodové zariadenie, resp. ukončením prevádzkovej doby. Do doby platnosti vstupu sa započítava aj doba na vyzlečenie, osušenie a oblečenie. V prípade prekročenia zaplateného času vstupu je návštevník povinný uhradiť v pokladni doplatok v zmysle platného cenníka.

1.3 Deti do 12 rokov majú povolený vstup v sprievode osoby staršej ako 18 rokov. Doprovod je počas celého pobytu v Aquaparku Vodný raj Vyhne zodpovedný za dieťa.

1.4 Každý návštevník získa zaplatením príslušného vstupného náramkové hodinky s elektronický čipom, ktorý umožňuje návštevníkovi nielen vstup do Aquaparku Vodný raj Vyhne, ale je tiež prostriedkom na realizáciu bezhotovostných platieb za stravovacie a doplnkové služby v Aquaparku Vodný raj Vyhne.

1.5 Pri vstupe prevádzkovateľ negarantuje návštevníkovi dostupnosť lehátok , slnečníkov, športových potrieb, wellness procedúr, šatňových skriniek. Dostupnosť týchto produktov závisí od celkovej kapacity v Aquaparku Vodný raj Vyhne.

1.6 Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo obmedziť alebo uzavrieť niektoré časti Aquaparku Vodný raj Vyhne, v prípade nutnej údržby a/alebo z objektívnych dôvodov (plná kapacita, zlé počasie, búrka, znížená viditeľnosť) a/alebo konania spoločensko-športového podujatia bez nároku na vrátenie vstupného.

1.7 Vstup do bazénov je z hygienických dôvodov možný len v plavkách.

1.8 Do detského bazénu je povolený vstup len deťom do 6 rokov. Vstup dospelým osobám do detského bazénu je zakázaný okrem prípadu, že sprevádzajú dieťa s výškou do 100 cm.

1.9 Osobám s obmedzenou pohyblivosťou/orientáciou, je vstup do bazénov povolený len za stáleho dohľadu zodpovednej osoby.

1.11 Do Aquaparku Vodný raj Vyhne a do bazénov je zákaz vstupu:
a) osobám, ktoré sú postihnuté akoukoľvek chorobou ohrozujúcou zdravie ostatných návštevníkov, t.j. osoby postihnuté horúčkou, kašľom, zápalom očných spojiviek, osoby s nákazlivými alebo odpor budiacimi chorobami, bacilonosiči črevných a iných chorôb;
b) osobám a rodinným príslušnom osôb postihnutých nákazlivou infekčnou chorobou, osoby postihnuté chorobami sprevádzanými výtokom, osoby s kožnými parazitmi, vyrážkami a obväzmi na tele;
c) osobám zahmyzeným, špinavým, v špinavom oblečení , pod vplyvom alkoholu alebo drog,
d) zvieratám.

II. Prevádzkové pokyny pre návštevníkov

2.1 Každý návštevník je povinný dbať o ochranu a bezpečnosť vlastného zdravia ako aj o ochranu a bezpečnosť ostaných.

2.2 Každý návštevník je povinný dodržiavať osobnú hygienu a dodržiavať čistotu na miestach a zariadeniach, ktoré využíva.

2.3 Každý návštevník je povinný pred vstupom do bazénov dôkladne sa umyť s mydlom a osprchovať sa v priestoroch na to určených (sprchy) a prejsť cez brodítka!!!

2.4 Pred vstupom do šatni je návštevník povinný sa vyzuť a vstúpiť len vo vhodnej kúpacej obuvi alebo bosý.

2.5 Prezliekacie kabíny v spoločných šatniach (vonkajšie prezliekarne) sú určené na vyzliekanie a obliekanie. K uloženiu oblečenia sú návštevníkom k dispozícii šatňové skrinky, ktoré sú návštevníci povinní riadne zamknúť pomocou čipu. V prípade straty čipu bude návštevníkovi vydaný obsah skrinky len po preukázaní jeho vlastníctva k veciam uložených v skrinke. Návod na obsluhu šatňových skriniek je uvedený na skrinkách. Prevádzkovateľ nezodpovedá za prípadne škody, ktoré vzniknú návštevníkovi neuzamknutím skrinky

2.6 Klenoty, peniaze a iné cenné veci je návštevník povinný uschovávať v trezore, ktorý je k dispozícii v priestoroch wellness centra. Poplatok za trezor je 4,-EUR ktorý si môže zakúpiť na pokladniach. Pokiaľ si návštevník klenoty, peniaze a iné cenné veci neuzamkne v trezorových skrinkách, prevádzkovateľ nezodpovedá za prípadnú škodu, ktorá by mohla vzniknúť na veciach.

2.7 Predmety nájdene v priestoroch Aquaparku Vodný raj Vyhne sú návštevníci povinní odovzdať zodpovednému zamestnancovi t.j hlavná pokladňa.


2.8 Návštevníci sú povinní správať sa šetrne k zariadeniam a vybaveniam nachádzajúcich sa v Aquaparku Vodný raj Vyhne. Sú povinní nahradiť škody, ktoré boli spôsobené ich konaním (úmyselným alebo z nedbanlivosti) na majetku prevádzkovateľa alebo majetku tretích osôb.

2.9 Neplavci sa môžu kúpať len vo vyhradených priestoroch bazénu.

2.10 Pri využívaní atrakcií v je návštevník povinný riadiť sa prevádzkovým poriadkom príslušnej atrakcie umiestnenom pri atrakcii, dbať o zvýšenú opatrnosť a dodržiavať pokyny osoby zodpovednej za atrakciu. Vstup na atrakcie je na vlastnú zodpovednosť a riziko.

2.11 Návštevníci sú povinní v celom Aquaparku Vodný raj Vyhne dodržiavať pokyny plavčíkov a určeného obslužného personálu.

2.12 V prípade nepriaznivého počasia (búrky, silného vetra) sú návštevníci povinní z bezpečnostných dôvodov opustiť bazény.

2.13 V prípade úrazu, poranenia a nevoľnosti je návštevník povinný privolať plavčíka. Ošetrovňa sa nachádza pri letných bazénoch a v priestoroch wellness centra. Za poranenia a úrazy spôsobené vlastnou nedbanlivosťou, neopatrnosťou alebo porušením návštevného poriadku a/alebo prevádzkového poriadku atrakcií a príkazových a zákazových piktogramov prevádzkovateľ nezodpovedá.


2.14 Prístup a rýchlosť pripojenia cez voľnú a bezplatnú Wi-fi sieť v Aquaparku Vodný raj Vyhne je limitovaná kapacitnými možností príslušného technického, ktorá je závislá od celkovej kapacity návštevníkov Aquaparku Vodný raj Vyhne, využívajúcich túto sieť.

III. V Aquaparku Vodný raj Vyhne je zakázané

3.1 Fajčenie vo vnútorných priestoroch Aquaparku Vodný raj Vyhne a pri bazénoch.

3.2 Zákaz kúpania v odevoch nevhodných na kúpanie, vrátane spodného prádla. Deťom je vstup do bazénu povolený z hygienických dôvodov len v plavkách.

3.3 Zákaz brať so sebou ostré predmety, iné sklené veci, ktoré môžu sa môžu rozbiť a tým spôsobiť zranenia, nebezpečné , chemické a výbušné látky.

3.4 Vstupovať do bazénov a na atrakcie, šmýkalky so žuvačkou.

3.5 Nosiť do bazénov nafukovacie kruhy a iné nafukovacie predmety, plutvy a tenisové loptičky. Povolené sú len nafukovacie rukávniky a plavecké okuliare.

3.6 Kričať, pískať, behať po chodníkoch okolo bazénov a na mokrých plochách, robiť neprimeraný hluk, rušiť ostatných návštevníkov, vzájomne sa potápať, zrážať tretie osoby, predbiehať sa na atrakciách.

3.7 Plávať v priestoroch dojazdu na atrakciách a šmýkalkách.

3.8 Skákať do bazénov mimo priestoru k tomu vyhradenému.

3.9 Znečisťovať vodu a priestory Aquaparku Vodný raj Vyhne odpľúvaním na podlahy, do bazénov, močiť do bazénov, odchadzovať odpadky mimo priestorov na to určených a znečisťovať celý areál Aquaparku Vodný raj Vyhne.

3.10 Svojvoľne premiestňovať lehátka, stoly, stoličky, zariadenia a inštalovať nábytok. Ničiť vybavenia a zradenia a plytvať vodou.

3.11 Prať prádlo a umývať sa mimo priestorov na to určených.

3.12 Vyžadovať od plavčíkov a obslužného personálu služby odporujúce návštevnému poriadku.

3.13 Nevstupovať do priestorov vyhradených pre obslužný personál, resp. do priestorov označených zákazom vstupu alebo do priestorov určených pre opačné pohlavie.

3.14 Bezdôvodne volať o pomoc

3.15 Nosiť vlastné jedlo do areálu Aquaparku Vodný raj Vyhne.

IV. Vylúčenie návštevníka z Aquaparku Vodný raj Vyhne

4.1 Z Aquparku Vodný raj Vyhne môže byť vykázaný návštevník bez nároku na vrátenie zaplateného vstupného, ktorý napriek predchádzajúcemu upozornenia príslušného zamestnanca prevádzkovateľa nedodržuje udelené pokynu alebo návštevný poriadok, je opitý alebo pod vplyvom drog alebo svojim neprimeraným správaním ohrozuje bezpečnosť ostatných návštevníkov alebo čistotu Aquparku Vodný raj Vyhne.

4.2 Z Aquparku Vodný raj Vyhne má prevádzkovateľ právo a povinnosť vykázať osoby postihnuté horúčkou, kašľom, zápalom očných spojiviek, osoby s nákazlivými alebo odpor budiacimi chorobami, bacilonosiči črevných a iných chorôb; osoby a rodinných príslušníkov osôb postihnutých nákazlivou infekčnou chorobou, ktorí sú od rodiny izolovaní, osoby postihnuté chorobami sprevádzanými výtokom, osoby s kožnými parazitmi, vyrážkami a obväzmi na tele;

4.3 V prípade, ak návštevník v takýchto prípadoch neopustí na vyzvanie dobrovoľne Aquparku Vodný raj Vyhne môže prevádzkovateľ požiadať o zakročenie vlastnú ochranu alebo príslušníkov polície.

V. Wellness centrum

5.1 Wellness centrum je komplex  parných, vodných a masážnych kúpeľov, sáun a procedúr. Je spoločným priestorom mužov a žien.  Do  wellness centra je zakázaný vstup osobám pod vplyvom alkoholu a návykových látok.

5.2 Vstup do wellness centra je jednorázový po dobu max. tri (3) hodiny. Po prerušení pobytu ( procedúr) nemá návštevník nárok na vrátenie sa do wellness centra.

5.3 Pri návšteve wellness centra je návštevník povinný dodržiavať prevádzkový poriadok a pokyny obslužného personálu.

5.4 Každý návštevník je povinný zachovávať ticho a pokoj a svojim správaním neobťažovať ostatných návštevníkov.

5.5 Do priestorov wellness centra je zakázané nosiť sklené predmety

VI. Všeobecné ustanovenia

6.1 Návštevný poriadok je záväzný pre všetkých návštevníkov a zamestnancov prevádzkovateľa.

6.2 Návštevníci sú povinní dodržiavať výstražné, príkazové, zákazové a informačné tabule, prípadne iné upozornenia a nesmú ich ničiť, poškodzovať alebo odstraňovať.

6.3 Návštevníci sú povinný opustiť Aquparku Vodný raj Vyhne do ukončenia prevádzkovej doby.

6.4 Prípadné priania, otázky, upozornenia a sťažnosti je možné podať písomne do reklamačnej knihy, ktorá sa nachádza na hlavnej pokladni a ústne managerovi prevádzky.

6.5 V prípade straty čipu platného počas jedného dňa v Aquparku Vodný raj Vyhne bude návštevníkovi účtovaná peňažná náhrada vo výške 35,-EUR.

6.6 Areál môže byť v určitých hodinách vyhradený školám, spoločenským a športovým organizáciám. Pre túto dobu je vo vyhradenom priestore kúpanie verejnosti zakázané prípadne vstup do určitých častí areálu. Pri naplnení kapacity areálu nesmie prevádzkovateľ povoliť vstup ďalším návštevníkom.

6.7 V prípade nepriaznivého počasia ako búrky, alebo silného vetra sú návštevníci z bezpečnostných dôvodov povinní opustiť bazény. Ak sa návštevník rozhodne predčasne opustiť areál z dôvodu nepriaznivého počasia, prevádzkovateľ mu nie je povinný uhradiť vstupné, ani iným spôsobom ho odškodniť.

6.8 Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo v prípade nepriaznivého počasia ako dážď, búrka, silný vietor, tma, hmla, znížená viditeľnosť a technických príčin upraviť otváraciu a zatváraciu dobu jednotlivých atrakcii v areáli z bezpečnostných dôvodov. V prípade vyššie uvedených skutočností, prevádzkovateľ nie je povinný uhradiť vstupné, ani iným spôsobom návštevníka odškodniť.

6.9 Prevádzkovateľ nezodpovedá za osobné veci stratené v areáli alebo na atrakciách.

6.10 Uhradením vstupnéhodo Aquaparku Vodný raj Vyhne udeľuje návštevník Aquaparku Vodný raj Vyhne spoločnosti, v súlade s § 12 zákona c. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov, súhlas s bezodplatným vyhotovovaním obrazových snímok, obrazových a zvukových záznamov týkajúcich sa jeho osoby alebo prejavov osobnej povahy vyhotovovaných a pripravovaných v súvislosti s propagáciu Aquaparku Vodný raj Vyhne a prípadnými podujatiami organizovanými  alebo ňou určenými osobami v Aquaparku Vodný raj Vyhne (ďalej len „Záznamy“) a ich použitím na komerčné účely vo všetkých komunikačných médiách bez ohľadu na ich povahu a určenie všetkými obvyklými spôsobmi s ich následnou úpravou a s ich prípadným spojením s inými dielmi alebo zaradením do súborného diela (najmä, nie však výlučne na vystavovanie, rozširovanie, sprístupňovanie, uverejňovanie či úpravu). Návštevník Aquaparku Vodný raj Vyhne udeľuj udeľuje spoločnosti tento súhlas bez vecného, časového, kvantitatívneho a územného obmedzenia. Tento súhlas sa vzťahuje aj na tretie osoby, ktorým spoločnosť Záznamy v súlade s ich určením poskytne. Návštevník je oprávnený udelený súhlas kedykoľvek odvolať formou písomného odvolania zaslaného na adresu sídla spoločnosti Vodný raj Vyhne.

6.11 Návštevný poriadok nadobúda platnosť dňom jeho vydania.

Dátum vydania: 17. 2. 2014

 

Prevádzkovateľ:
Vodný raj Vyhne, s.r.o.
966 02 Vyhne 100


 

Otváracie hodiny

Otváracie hodiny
Pondelok13:00-20:30
Utorok13:00-20:30
Streda13:00-20:30
Štvrtok13:00-20:30
Piatok13:00-21:30
Sobota10:00-21:30
Nedeľa10:00-21:30
Počas sviatkov a prázdnin otvorené od 10:00 - 21:30 hod.

Teplota vody v bazéne

Výplavový bazén: 36 °C


Úvodná stránka